Adel Tawil

on tour: Aug 18

Tami Neilson

on tour: Sep 18

The Adicts

on tour: Oct 18

The Alarm

on tour: Jun 18

The Hooters

on tour: Jul 18 - Aug 18

Tina Dico

on tour: Aug 18 - Dec 18